Informácie o spracúvaní osobných údajov

 

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou samozrejmosťou, preto by sme Vám radi poskytli informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov.

Ak Vám po prečítaní tohto dokumentu bude čokoľvek nejasné alebo si nebudete niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme ak nás budete kontaktovať elektronicky na adrese nestak@nestak.sk alebo písomne na adrese Prevádzkovateľa (nižšie).

Venujte tiež pozornosť dokumentácii ochrany osobných údajov, ktorá je dostupná na www.prohealth.sk

 

Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúva spoločnosť ProHealth, a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 43 765 513 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na ich riadne spracúvanie môžete kedykoľvek kontaktovať elektronicky na adrese nestak@nestak.sk

 

Aké Vaše osobné údaje spracúvame?

Prevádzkovateľ o Vás v papierovej a elektronickej forme spracúva najmä tieto údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, podpis, údaj o Vašej zdravotnej poisťovni, historicky zakúpené produkty a služby, termíny návštev u príslušného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, údaje týkajúce sa zdravia.

 

Na aký účel a na akom právnom základe spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu Prevádzkovateľ spracúva:

a) pri plnení zmluvy o zabezpečovaní služieb a o manažmente pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorej zmluvnou stranou ste (právnym základom je plnenie zmluvy)

  • na účel identifikácie klienta pri uzatvorení, plnení a ukončení tejto zmluvy,
  • na účel plnenia zmluvných záväzkov Prevádzkovateľa vyplývajúcich mu z tejto zmluvy.

Pre tieto účely je poskytnutie vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné na uzavretie zmluvy o komplexnom manažmente klienta a jej následné plnenie. Bez týchto údajov by sme neboli schopní túto zmluvu s Vami vôbec uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce práva a povinnosti.

b) pri plnení právnych povinností na základe osobitných právnych predpisov (právnym základom je plnenie zákonných povinností)

  • na účel dodržiavania základných zásad spracovania osobných údajov, implementácie a udržiavania technických a organizačných bezpečnostných opatrení vrátane, ale nie výlučne, na predchádzanie neoprávnenému prístupu k systémom a informáciám, vyšetrovania podozrivých alebo známych bezpečnostných porušení a hlásenia takéhoto porušenia jednotlivcom a orgánom, spracovávania a odpovedania na žiadosti a sťažnosti od dotknutých osôb
  • na účel riešenia inšpekcií a žiadostí orgánov verejnej moci

c) na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa (právnym základom je oprávnený záujem/záujmy), ktorými sú

  • ochrana majetku Prevádzkovateľa alebo zdravia zamestnancov,
  • ochrana verejného poriadku a bezpečnosti,
  • administrácia informácií súvisiacich so zmluvným vzťahom,
  • určenie, výkon a obhajoba právnych nárokov Prevádzkovateľa.

d) Na právnom základe Vami udeleného súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje týkajúce sa zdravia, a to výlučne pre tie prípady, kedy je spracúvanie takýchto údajov nevyhnutné na to, aby sme Vám mohli zabezpečiť termín poskytnutia zdravotnej starostlivosti u príslušného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Udelenie súhlasu je dobrovoľné avšak bez jeho udelenia nebudeme môcť niektoré vyšetrenia pre Vás zabezpečiť.

 

Budú Vaše osobné údaje poskytované iným príjemcom?

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za účelom zabezpečenia Vášho objednania na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ďalej poskytovateľom IT služieb, advokátom, audítorom, archívu a ďalším osobám, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú služby a s ktorými má uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

 

Budú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín?

Prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín nie je zamýšľaný.

 

Ako dlho budú Vaše osobné údaje na tento účel spracúvané?

Vaše osobné údaje uchováva Prevádzkovateľ po dobu trvania Vášho zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom a po jeho ukončení do vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s ním, prípadne do doby kým pominie oprávnený záujem Prevádzkovateľa na ich spracúvaní.

Pri spracúvaní na základe súhlasu Vaše osobné údaje budeme spracúvať výlučne po dobu platnosti súhlasu.

Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje Prevádzkovateľ princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je povinný uchovávať osobné údaje, okamžite Vaše osobné údaje anonymizuje z databáz a informačných systémov. V spoločnosti ProHealth sú nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nie sú držané dlhšie, než je Prevádzkovateľ oprávnený alebo povinný.

 

Aké sú Vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním?

Na základe písomnej žiadosti ste oprávnený (i) požadovať prístup k Vašim osobným údajom, (ii) žiadať opravu Vašich osobných údajov, (iii) žiadať o výmaz Vašich osobných údajov, (iv) požadovať obmedzenie spracúvania, (v) namietať proti spracúvaniu, (vi) požadovať prenos Vašich osobných údajov a (vii) podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava.

 

Dochádza pri spracúvaní Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.